Настоящият раздел представя информация относно дейността на онлайн магазин „Кидсо“, с адрес: www.kidso.bg, както и Общите условия, при които се осъществява дейността на магазина.

Общите условия регулират отношенията между “ОНЛАЙН КИДСО БГ” ЕООД, с ЕИК 206965052, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Европа № 1, бл.3, ап.10, представлявано от Управителя Деана Иванова.

Настоящите общи условия имат характера и силата на сключен между страните договор.

В случай че имате въпроси относно съдържанието на настоящите условия, може да се свържете с нашия екип посредством имейл адрес: [email protected].

Срокът за отговор на постъпили запитвания е до 14 дни.

Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля да преустановите използването на услугите на онлайн магазина.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Следните думи и изрази се използват в Общите условия със следното значение:

„Договор за продажба“ означава сключеният посредством платформата договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, за който се отнасят настоящите Общи условия и към който те са неразделна част. Договор за покупко-продажба от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя и чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„Куриер/Доставчик“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от Потребителя и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги;

“Минимална стойност на поръчката“ означава изискването на Търговеца относно стойността на поръчаните продукти, предмет на договора за покупка на стоки от разстояние, която трябва да бъде достигната посредством поръчката на един или няколко продукта, за да бъде сключен такъв договор.

Минималната стойност на поръчката е 10,00 лв. (десет лева и нула стотинки).

„Общи условия/ОУ” означава настоящите Общи условия, намиращи се на  www.kidso.bg, представляващи неразделна част от договора за продажба на стоки от разстояние с Продавача и имащи характера и силата на договор сключен между страните;

„Онлайн магазин/Магазина/Платформата“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес: www.kidso.bg;

„Продавач/Търговец“ означава дружеството “ ОНЛАЙН КИДСО БГ ” ЕООД, ЕИК 206965052, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Европа № 1, бл.3, ап.10, представлявано от Управителя Деана Иванова.

 „Поръчка“ означава всяка направена заявка от потребител на Сайта, приета изрично от Продавача чрез изпращане на потвърждение по имейл, обаждане по телефон или по друг недвусмислен начин;

„Потребител/Клиент“ означава клиент или посетител на Онлайн магазина;

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Продавача посредством Сайта.

„Цифрово съдържание“ означават данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.

„Стока, съдържаща цифрови елементи“ означава всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.

„Съвместимост на цифрово съдържание“ е способността на цифровото съдържание да функционира с хардуер или софтуер, с които обичайно се използва цифровото съдържание от същия вид, без да е необходимо да се преобразува цифровото съдържание или цифровата услуга.

„Съвместимост на стока“ е способността на стоката да функционира с хардуер или със софтуер, с които обичайно се използват стоки от същия вид, без да е необходимо преобразуване на стоките, хардуера или софтуера.

„Функционалност на цифрово съдържание“ е способността на цифровото съдържание да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която е предназначено.

 

„Нов потребител“ означава регистриран потребител, IP адресът на който не е регистриран в базата данни на Сайта и има различен имейл адрес, домашен/служебен адрес и различен телефонен номер.

„Страни/те” означава Потребителя и Търговеца;

„Сайт/а“ означава обособена част от „ОНЛАЙН КИДСО БГ“ ЕООД – виртуален информационен ресурс в интернет и платформа за онлайн търговия и продажба на детски стоки с адрес за достъп www.kidso.bg , които стоки се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя;

„Търговски вид“ означава вид, който да позволява последващата продажба на Стоката като нова.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

2.1. С посещението си на сайта  www.kidso.bg и с финализирането на всяка конкретна Поръчка, Потребителят се съгласява с Общите условия на Платформата и заявява, че ги разбира напълно и приема тяхното пряко приложение при сключването на Договор за продажба с Търговеца. Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента. Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Клиенти, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Клиент, без значение от качеството му.

2.2. Приемането на Общите условия може да се осъществи и при регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка като гост на Сайта.

2.3. Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключването на Договор за продажба. Приемането се осъществява посредством маркирането на чек-бокс поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия на Онлайн магазин „КИДСО“. Посредством отбелязването на това поле, Потребителят извършва изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. Публикуваното от Търговеца в настоящия сайт има значението и обвързващата сила на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online).

2.5. Публикуването на всеки отделен артикул представлява отправяне на отделна оферта за сключване на договор за продажба от разстояние, съгласно настоящите Общи условия, за чието финализиране е необходимо потвърждение от страна на Продавача.

2.6. В случай че Потребителят реши да закупи някоя от предлаганите стоки, чрез избора на артикул, той отправя оферта за сключване на договор за покупка на стоки от разстояние.

За да се счита договорът за сключен, офертата следва да бъде приета и потвърдена от Продавача. Приемането и потвърждаването на офертата се извършва посредством изпращане на съобщение с потвърждение от Продавача до Потребителя за приетата Поръчка, което трябва да съдържа задължително:

- описание на артикула;

- номер на поръчка;

- номер на товарителница;

- информация за поръчката – адрес за доставка, посочено лице за контакт и страна по договора;

- начин на плащане и дължима сума;

- срок за доставка, съгласно избрания метод на доставка.

2.7. Онлайн-магазинът kidso.bg си запазва правото да променя цените на продуктите по свое усмотрение, без да уведомява изрично потребителите за настъпилите промени. Политиката на ценообразуването е търговска тайна и като такава не подлежи на предоставяне на трети лица.

Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на Приемането на офертата от Продавача, не се отразява на сключения договор между страните.

2.8. Всички използвани имена, търговски марки (комбинирани, словни или фигуративни), както и лога на компании, са използвани правомерно и същите са защитени от ЗАПСП. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на всички марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Всички снимки в сайта са със запазени авторски права и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

2.9. Търговецът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта. В случай на такава промяна, Търговецът ще публикува на Сайта изменената версия на Общите условия.

Общите условия могат да се противопоставят на Потребителя от момента, в който са публикувани на Сайта. За всеки сключен Договор за продажба чрез Онлайн платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи, се прилага действащото към момента законодателство в Република България.

2.10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общите условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. След натискане на бутона „Поръчай“ (или друг бутон с подобен смисъл), Потребителят се съгласява да закупи стоката/стоките, намиращи се в количката, като това действие има правно обвързваща сила спрямо Търговеца. Договорът за покупко-продажба се счита сключен от момента на получаване на потвърждението за поръчката, отправено от Търговеца към Потребителя.

3.2. Търговецът има право да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

3.3. Поръчката може да бъде направена както от регистрирани Потребители на сайта, така и от гости на сайта, без валидно направена предварителна регистрация.

3.4. Данните, които регистрираните потребители предоставят, следва да бъдат посочени при поръчка и от нерегистрираните потребители.

3.5. Регистрираните потребители могат да правят поръчки през платформата и при индивидуални условия, използвайки промоционален код, предоставен от Търговеца, с който имат право на допълнителни отстъпки. Редът за предоставяне на подобен тип отстъпки и промоционални кодове се определя от Търговеца и представлява търговска тайна.

3.6. Индивидуалните условия могат да бъдат предоставяни на клиентите за целия асортимент от предлагани стоки или за отделни групи артикули.

3.7. Регистрацията на потребителски профил не се явява задължително условие за сключването на договор за покупка на стоки.

3.8. При поръчка на повече от един артикул от Потребителя, страните сключват отделен договор за всеки един от артикулите, независимо, че стоките са избрани с едно електронно заявление. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба за другите стоки.

3.9. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

3.10. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай, че стоките, които са предмет на поръчката, направена валидно от Потребителя, не са налични или са с констатирани дефекти. В тези случаи Търговецът не дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба, а единствено връщане на заплатените суми, в случай, че Потребителят е извършил предварително плащане. При отказ от доставка, Търговецът уведомява потребителя своевременно по имейл или с телефонно обаждане. Продавачът може да откаже обработка на поръчката и когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

3.11. Всички сключени договори се съхраняват от Търговеца в съответната информационна система, при съблюдаване на всички стандарти за сигурност и спазване на законовите изисквания. При изразено от Потребителя изрично желание, Търговецът предоставя в разумен срок съответния договор, както и всички приложения към него.

3.12. Със сключването на договор за покупка на стоки потребителят заявява изрично желанието си да му бъде издадена фактура. В случаите, в които потребителят е избрал да получи такава, потребителят приема документирането да става с електронни фактури и електронни известия към тях в съответствие с чл. 114 от ЗДДС. Издаването и предаването на същите става в съответствие с чл. 113 от ЗДДС.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията на потребителски профил клиентът предоставя своите лични данни съгласно Политиката за поверителност на сайта www.kidso.bg.

4.2. Всички подадени данни служат само за администрирането на профила и ползването на функционалностите, с които той е свързан. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, предвидени в Политиката за поверителност.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Всички лични данни, които посетителите на Сайта предоставят, се обработват само и единствено за целите на сключването на договор за продажба на стоки от разстояние и доставката на поръчаните продукти, и се съхраняват съгласно Политиката за поверителност, която можете да намерите тук.

5.2. Потребителят може да се съгласи да предостави на Търговеца данни, които да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг – изпращане на търговски съобщения, ако Потребителят изрази своето съгласие за получаване на такива съобщения.

5.3. Потребителят може да се откаже от даденото съгласие на Търговеца по т. 5.2. от настоящите условия, като изпрати съответното заявление, в съответствие с Политиката за поверителност.

5.4. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ОНЛАЙН КИДСО БГ” ЕООД или на електронен адрес: [email protected].

5.5. Заедно с предоставянето на своите данни, Потребителят се съгласява с него да се свързват: Търговеца, трети лица, в т.ч. и доставчици на куриерски услуги, Marketplace търговци, партньори на Търговеца, неправителствени организации, търговски дружества и други, когато това е предвидено от определено законодателство.

5.6. Потребителят може да се откаже от даденото съгласие по т. 5.5. от настоящите условия, като изпрати писмено съобщение до „ОНЛАЙН КИДСО БГ” ЕООД или на електронен адрес: [email protected].

5.7. В случай, че Потребителят избере да ползва услугата „Информационен бюлетин“, то личните данни, които той предоставя ще бъдат обработвани на основание неговото съгласие, след изричното му и свободно предоставяне, посредством отбелязване на поле „Съгласен съм да бъда част от информационния бюлетин на Kidso.bg и съм запознат с Политиката за поверителност“.

5.8. Условията, целите и начина на събиране и обработване на личните данни са посочени в Политиката за поверителност.

 1. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА САЙТА

6.1. Всички посетители на Магазина имат възможността да сключват договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, както и за доставката на избраните от тях артикули, посредством услугите на куриерски фирми, извършвани съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

6.2. Посетителите на Сайта могат:

- да разглеждат свободно стоките и асортимента, предлагани на Сайта;

- да създават потребителски профили;

- да правят поръчки без да имат потребителски профили;

- да сравняват характеристиките на отделните продукти;

- да се абонират за услугата „Информационен бюлетин”, предоставящ им информация за намаления и промоционални кампании на Търговеца;

- да се регистрират в блог секцията на Сайта и да публикуват въпроси и коментари в нея;

- да избират метод на плащане и поръчка;

6.3. Сайтът функционира 24 часа в денонощието и приема поръчки през цялото време, като Търговецът не носи отговорност в случай, че поради технически или други причини, Сайтът е временно недостъпен в интернет пространството.

 1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

7.1. За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да индивидуализира стоката, посредством натискане на бутона „Купи“ (или друг бутон с подобен смисъл).

7.2. След като потребителят избере продуктите, които желае да закупи, то той следва да натисне бутона „количка за пазаруване“. Бутонът се намира в горния десен ъгъл на екрана и изобразява количка за пазаруване.

7.3. Минималната стойност на поръчка на продукти от Сайта е 10,00 (десет лева и нула стотинки). За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да избере продукти на стойност равна или надвишаваща сумата от 10,00 (десет лева и нула стотинки). В тази сума не се включва стойността на доставката.

7.4. При отваряне на съответния прозорец, Потребителят следва да въведе данните, необходими за финализиране на поръчката. След финализиране на поръчката, Платформата генерира описание на параметрите на конкретната поръчка, която, след финално одобрение от Потребителя, бива изпратена до Търговеца.

7.5. След финализирането на поръчката, платформата генерира код за съответната поръчка, на база на който Търговецът в последствие приема или отхвърля предложението за сключване на договор.

7.6. При успешно финализиране на поръчка, потребителят получава потвърждение чрез имейл на посочения от него адрес, съдържащ информация за поръчаните стоки, номер на поръчката и на товарителница, както и другите данни, необходими за изпълнение на поръчката.

7.7 .В случай на необходимост или при неясноти, представител на Търговеца може да се свърже с Потребителя, посредством посочените данни за контакт.

7.8. Ако поръчаната стока не е в наличност, представител на Търговеца следва да уведоми своевременно Потребителя. В случай, че Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока при същите или сходни условия, поръчката се счита анулирана.

7.9. Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Продавачът предоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема   информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

7.10. Цветовете в снимките на Стоките са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора на Клиента. Продавачът не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от Производители и доставчици. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на Производител, моля, свържете се с нас на посочените телефони.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ

8.1. Потребителят, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в настоящите Общи условия за контакт с Търговеца.

8.2. Правото на отказ се счита за валидно упражнено тогава, когато е направено посредством изпращането на формуляр (Приложение 1) в 14-дневен срок от получаване на стоката или по друг недвусмислен начин е изразил изричното си желание да се откаже от договора, посочвайки информацията, изброена в т.7.4.

8.3. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави информация за:

- номера на направената поръчка;

- телефонния номер и имена за индивидуализацията на Потребителя, посочени в поръчката, ако е направена като гост или съответно потребителското име, ако е регистриран в сайта;

- стойността на поръчката.

8.4. Всеки потребител може да върне закупената стока в указания срок от 30 дни, ако стоката е в добър търговски вид, липсват следи от удар или одраскване, опаковката е запазена и няма следи от износване.

Няма право на връщане за бельо, хранителните, козметичните и санитарни продукти като добавки, пелени, мокри кърпички, продукти за интимна женска хигиена, и други продукти, които, губят свойствата и ефективността си след разопаковане. Правото на отказ не е валидно и във всички изброени случаи на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

8.5. В случай на упражняване правото на отказ, Търговецът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаването на отказа. Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, Продавачът следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид.

8.6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява сумите, заплатени от Потребителя. Разходите за доставка, се възстановяват при замяна на стоки и са за сметка на Потребителя при връщане без замяна. Дължимите суми се връщат без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно настоящия член 8 на Общите условия.

8.7. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за Потребителя.

В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.

При плащане с пощенски паричен превод (ППП) , връщането на сумата е възможно по банкова сметка, посочена от Потребителя или посредством системата на EasyPay.

Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, по банкова сметка, посочена от Потребителя. В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, както и чрез някоя платежна система, разрешена за ползване, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.

При възстановяване на суми посредством системата на EasyPay се прилагат удръжки за сметка на Потребителя съгласно тарифата по-долу.

Tарифа за извършване на преводи чрез EasyРay

Размер на превода

Такса за превода

5.01 - 50лв.

0.75 лв.

50.01 - 110лв.

1.25 лв.

110.01 - 250лв.

2.72 лв.

250.01 - 500лв.

3.77 лв.

500.01 - 1000лв.

4.84 лв.

 

8.8. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

8.9. Потребителят има право да получи следната информация, преди да сключи договор за покупка на стока от разстояние:

- Името и адреса на Търговеца;

- Основните характеристики на стоките, посочени в продуктовите описания;

- Цената на стоките, с включени всички данъци и такси;

- Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

- Начина на плащане, доставка и изпълнение на Договора;

- Правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно настоящите Общи условия;

- Периодът, за който направеното предложение или цена остават в сила. Ако предложението в Онлайн магазина е до изчерпване на количествата, то същото ще бъде упоменато изрично.

8.10. Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Продавача за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

8.11. При връщане на стоката, Клиентът се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).

 1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЦИФОРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ

9.1. Когато Търговецът не е предоставил цифрово съдържание или цифрова услуга без неоправдано забавяне след сключване на договора и освен ако страните не са уговорили друго, Потребителят има право да отправи искане до Търговеца за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. В случай че и след това искане Търговецът не предостави цифровото съдържание или цифровата услуга без необосновано забавяне или в рамките на уговорен между страните допълнителен срок, Потребителят има право да развали договора.

9.2. При липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга Потребителят има право да:

 • да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената, или
 • да развали договора.

9.3. При упражняване на правото си да развали договора Потребителят следва да уведоми Търговеца. При разваляне на договора Търговецът възстановява на Потребителя всички суми, платени по договора. След развалянето на договора Потребителят следва да се въздържа от използване на цифровата услуга или цифровото съдържание и предоставянето им на трети лица.

 

 1. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ

10.1. Потребителят следва внимателно да прегледа всяка получена стока, след отварянето на пратката, за всякакви повреди или нарушения в опаковката или продукта, които биха могли да са настъпили при транспортирането.

10.2. В случай че установи повреди, Потребителят следва да попълни бланково уведомление, предоставено от куриера.

В срок от три работни дни от получаването на същото, представител на Търговеца е длъжен да свърже с Потребителя относно възможностите за разрешаване на проблема.

10.3. В случай, че Клиентът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.

 1. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКИТЕ. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

 • Съответствие на стоките

Търговецът се ангажира да предостави стоки, които отговарят на:

 • Индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба по смисъла на чл. 27 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, а именно:
 • стоките да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
 • да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
 • да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.
 • Обективните изисквания за съответствие по смисъла на чл. 28 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, а именно:
 • стоките да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти - на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
 • да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
 • да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, ида са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета;
 • Изисквания относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките (доколкото са приложими) по смисъла на чл. 29 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. По-конкретно, всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:
 • инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия продавачът отговаря, или инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача, или в случаите на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга.

11.1.1. Отговорността на Търговеца относно всяко несъответствие на стоката се определя в съответствие с чл. 31 и чл. 32 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

11.2. Средства за защита на потребителите при несъответствие. Рекламации.

11.2.1. В случай че стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и/или на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената;
 • да развали договора.

11.2.2. В случаите на буква „а“ от предходната точка 11.2.1, при предявяване на рекламация потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката освен когато това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 • стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 • значимостта на несъответствието, и
 • възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

11.2.3. Търговецът има правото да откаже привеждането на стоката в съответствие, в случай че ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по точка 11.2.2, букви „а“ и „b” по-горе.

11.2.4. Ремонтът или замяната на стоките, включително на стоките, съдържащи цифрови елементи се извършват както следва:

 • Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
 • За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

11.2.4.1. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

11.2.4.2. Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

11.2.4.3. Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

11.2.5. Рекламациите се предявяват от Потребителя и приемат от Търговеца в съответствие с правилата и изискванията установени в глава IV „Рекламации“, чл. 41 – 48 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

Приемането на рекламации следва да се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, както и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето съответната стока е закупена. Потребителят разполага изцяло с правото да избере мястото, на което да подаде рекламацията. Във всяко едно от горепосочените места търговецът е длъжен да поддържа регистър на рекламациите.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

11.2.6. Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в случаите и при условията на чл. 33, ал. 4 – ал. 6, чл. 35 и чл. 36 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

11.2.7. Потребителят може да упражни правата си съгласно точка 11.2 по-горе, както следва:

 • по отношение на стоки, различни от стоки съдържащи цифрови елементи – в срок от две години, считано от доставянето на стоката;
 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;
 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

Горепосочените срокове спират да текат през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

 1. ГАРАНЦИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

12.1. Законова гаранция – законовата гаранция представлява задължението на продавача да гарантира съответствието на продадената вещ с предмета на договора за продажба за срок от 2 години и започва да тече от момента на прехвърляне на собствеността върху съответната стока (моментът, в който стоката е доставена на Клиента).

12.2. Всички продукти, закупени от платформата, се доставят с надлежно попълнена гаранционна карта и предоставена търговска гаранция от производителя за срок от 2 години. Търговската гаранция започва да тече от получаването на стоката, като същата важи само при спазване на инструкциите за експлоатация на съответната стока.

12.3. Преди Потребителят да пристъпи към експлоатация на конкретната стока, следва внимателно да прочете указанията за експлоатация.

12.4. В случай на повреда, попадаща в обхвата на гаранционното покритие, Потребителят следва да се свърже с Търговеца посредством посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, като следва да са спазени кумулативно следните гаранционни условия:

- предоставяне на продукта в оригиналната му опаковка, заедно с попълнена в цялост гаранционна карта;

- предоставяне на фактура и/или касова бележка;

- писмено описание на дефекта и обстоятелствата, при които е открит;

- адрес и телефон за обратна връзка.

12.5. Търговецът следва да даде отговор на Потребителя в срок от 14 дни относно правото му на гаранционно обслужване. В случай че има право на такова, то срокът за отстраняване на дефектите е 30 дни от предоставяне на повредената стока, съгласно гореописаните условия.

12.6. В зависимост от предлаганата стока Търговецът може да предостави на Потребителя търговска гаранция съгласно чл. 39 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на Потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоката.

 

Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

 • ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 • името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 • процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 • посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

условията на търговската гаранция.

 

Горепосочената информация трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

 

 1. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

13.1. Рискът от повреди, които са настъпили вследствие на неправилната употреба, монтаж, съхранение, експлоатация, транспорт или нерегламентирано отстраняване на дефекти на продукта, е изцяло за Потребителя. Гаранцията не важи при неспазване от страна на Потребителя на указанията за сглобяване, монтаж или експлоатация на съответния продукт.

13.2. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция и в следните случаи:

а.    при липса на касова бележка или фактура;

б.    при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

в.    в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г.    в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д.    в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Доставката на всички продукти, закупени чрез Онлайн магазина, се извършва с експресна услуга на лицензирана куриерска фирма. Срокът за доставка на стоката е между един или три работни дни.

В периоди на промоции, големи намаления или необичайна натовареност, е възможно доставката да отнеме до 10 работни дни, като Търговецът не носи отговорност за забавянето.

14.2. Стоки, поръчани до 12:00 ч. в работен ден, се обработват и предават за изпращане в рамките на същия работен ден и се доставят в рамките на 24 часа.

Стоки, поръчани след 12:00 ч. в работен ден, през почивен ден или на празник, се обработват в първия следващ работен ден.

14.3. Потребителят може да избере доставка до посочен от него адрес или до офис на куриерска фирма.

14.4. При желание на Потребителя за промяна параметрите на доставката (други срокове за доставка, избор на фиксиран час, експресна доставка, отложена дата или друго специално условия), той може да заяви това на телефон: 0700 12 342

14.5. Посочените срокове за доставка в настоящите Общи условия не важат за всички населени места в Република България, като същите са обвързани със сроковете за доставка на куриерска фирма, с която оперира доставчика.

14.6. При непълен, неточен или неистински адрес, или предоставени неверни данни за контакт с Потребителя, Търговецът не носи отговорност за забавените или недоставени пратки.

14.7. Ако при поръчка на дадена стока, Потребителят избере да ползва услугата „доставка до офис“, предлагана от куриерска фирма, то Потребителят следва да бъде уведомен относно пристигането на стоката посредством СМС, имейл или друг начин, използван от съответния Доставчик, съгласно неговите Общите условия.

14.8. Потребителят, получил при успешната регистрация на поръчката номер на товарителница, следва да се информира дали пратката е пристигнала в избрания офис на куриер, преди да отидете до него.

14.9. Ако продуктът в момента не е в наличност, Клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Търговеца. Търговецът си запазва правото да предложи на Клиента заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Клиентът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

14.10. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14.11. Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

А) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

Б) Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента, когато е уговорено предварително заплащане. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

В) Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Търговецът се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Клиента, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Клиентът не я потърси от Продавача, то Продавачът връща полученото плащане. При повторно посещение на адрес, Клиентът заплаща и допълнителните разходи за транспорт.

Г) Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

 1. ЦЕНА НА ДОСТАВКА

15.1. Цената на доставка на стоки, извън посочените по-долу категории, стойността на която е под 79,00 лв. (седемдесет и девет лева и нула стотинки), е 7,99 (седем лева и деветдесет и девет стотинки) лв. за всяка поръчка.

15.2. Доставката на поръчки на стойност над 79,00 лв. (седемдесет и девет лева и нула стотинки) и на продукти с тегло до 30 кг., е безплатна. 

15.3. Поръчки от категориите: детско обзавеждане, детски велосипеди и триколки, детски колички и столчета, както и други обемни и/или тежки предмети, теглото на които е над 30 кг. , се таксуват както следва:

От 30 до 50 кг. – 29,99 (двадесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) лева;

Над 50 кг. – 50,99 (петдесет лева и деветдесет и девет стотинки) лева;

15.4. За приемане на плащане при доставка на продукти, закупени от онлайн магазин kidso.bg, се дължи такса за плащане при доставка (при доставка чрез куриери – до врата, или до офис на куриер в размер на 2 лв. (два лева и нула стотинки) с ДДС за всяка поръчка.  Такса за плащане при доставка се прилага при доставка, осъществявана и обозначавана съответно като „НП - наложен платеж“, „ППП - пощенски паричен превод“ или всеки друг позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн/от разстояние с онлайн магазин kidso.bg.

При плащане, осъществено чрез сайта kidso.bg, онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14-03-2012 година не се начислява такса за плащане.

 1. ОТСТЪПКИ

16.1. Потребителят има право да се възползва от отстъпки при обявени промоционални кампании от търговеца. Отстъпките са валидни само за периода на кампанията или до изчерпване на наличностите;

16.2. Потребителят има право на еднократна отстъпка в размер на 15% при първоначална регистрация при условията на точка 4 РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ и точка 5 ЛИЧНИ ДАННИ от настоящия договор.

16.3. Потребителят има право на отстъпки с „промо код“ получен допълнително от други промоционални кампании или рекламни дейности.  Отстъпки с „промо код“ са валидни само за периода посочен на носителя, с който е предоставен промо кода и за категориите посочени там.

16.4. Потребителят има право на отстъпки, при постигане на определени обеми (суми) на еднократна покупка, а именно:

При покупки от 300 до 500 лева с ДДС – отстъпка 3 %;

При покупки от 501 до 750 лева с ДДС – отстъпка 5 %;

При покупки от 751 до 1000 лева с ДДС – отстъпка 7 %;

При покупки от 1001 до 1500 лева с ДДС – отстъпка 9 %;

При покупки над 1501 лева с ДДС – отстъпка 11 %;

16.5. Отстъпките по членове 16.1., 16.2. и 16.3. не важат за продукти от категории Бебешки храни, Пелени и козметика и Електроника, освен ако не е упоменато изрично друго.

16.6. Отстъпките по членове 16.1., 16.2. и 16.3. не могат да се прилагат едновременно или да се комбинират. В случай на валидни две отстъпки по едно и също време се прилага по-високата.

 1. HAЧИН НA ПЛAЩAНE

17.1. B онлайн магазина Потребителят може да плати посредством:

Наложен платеж при доставка – директно на куриера или чрез Пощенски паричен превод (ΠΠΠ).  При използване на този метод на плащане се начислява такса, съгласно реда на член 14.4. от настоящите ОУ;

Онлайн плащане с кредитна или дебитна карта (Maestro, Borica, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub и Discover), посредством Виртуални ПОС терминални устройства;

Банкова сметка: BG46BPBI79491072153301

PayPal

17.2. Ако плащането постъпва от чужбина, всички банкови комисионни са за сметка на Потребителя. Ако Потребителят е избрал да плати с банков превод, всички срокове за доставка започват да текат от заверяването на банковата сметка на Търговеца.

17.3. В случай на упражняване правото на връщане на стока, съгласно т. 8.4 от настоящите Общи условия, то сумата, заплатена посредством ПОС терминалните устройства ще бъде възстановена по банковата сметка на платеца, от която е постъпило плащането.

 

 1. ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

18.1. Дейността на Търговеца попада в обхвата на Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник - адрес: гр. София 1000, ул. Врабча № 1, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: [email protected]

18.2. Спазването на настоящите ОУ е поверено на Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни, със следните данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

Тел.: (02) 940 20 46

Тел.: (02) 940 36 46

E-mail:  [email protected],  [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3

Тел.: (02) 980 25 24

Тел.: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. СПОРОВЕ

19.1. Всички спорове, които могат да възникнат между Потребителите на Сайта и Търговеца, отнасящи се до предмета на дейност на магазина, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването и недействителността, изпълнението или прекратяването на договора за покупка на стоки от разстояние, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на добра воля, посредством посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния съд по седалище на търговеца и съгласно действащото към момента законодателство в Република България.

19.2. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България и всички спорове, възникнали във връзка с тези Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

 1. САЛВАТОРНА КЛАУЗА

20.1. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

20.2. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители от 01/10/2023 г.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

„ОНЛАЙН КИДСО БГ” ЕООД, ЕИК 206965052, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Европа № 1, бл.3, ап.10, представлявано от Управителя Деана Иванова.

 

Банкова сметка: BG46BPBI79491072153301

Приложение № 1 към Общите условия - Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „ОНЛАЙН КИДСО БГ” ЕООД

ЕИК 206965052, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Европа № 1, бл.3, ап.10,

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

................................................................................../Име на потребителя/

 Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Начин на плащане
maestro
visa
discover
visa-electron
mastercard
dinersclub
Продуктът е добавен към желани продукти
Продуктът вече е добавен в любими