Настоящият раздел представя информация относно дейността на онлайн магазин „Кидсо“, с адрес: www.kidso.bg, както и Общите условия, при които се осъществява дейността на магазина.

В случай че имате въпроси относно съдържанието на настоящите условия, може да се свържете с нашия екип посредством имейл адрес:[email protected].  

Срокът за отговор на постъпили запитвания е до 14 дни. 

Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля да преустановите използването на услугите на онлайн магазина.

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните думи и изрази се използват в Общите условия със следното значение:

„Договор за продажба“ означава сключеният посредством платформата договор за покупко-продажба на стоки от разстояние. Договор за покупко-продажба от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя и чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„Куриер/Доставчик“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от Потребителя и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги;

“Минимална стойност на поръчката“ означава изискването на Търговеца относно стойността на поръчаните продукти, предмет на договора за покупка на стоки от разстояние, която трябва да бъде достигната посредством поръчката на един или няколко продукта, за да бъде сключен такъв договор.

Минималната стойност на поръчката е 4,99 лв. (четири лева и деветдесет и девет стотинки). 

„Общи условия” означава настоящите Общи условия, представляващи неразделна част от договора за продажба на стоки от разстояние с Продавача;

„Онлайн магазин/Магазина/Платформата“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес: www.kidso.bg;

„Продавач/Търговец“ означава дружеството “Всичко за децата” ЕООД, ЕИК 205262784, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Надежда“, ул. „Елов дол“ № 1, представлявано от Управителя Петър Димитров;

„Поръчка“ означава всяка направена заявка от потребител на Сайта, приета изрично от Продавача чрез изпращане на потвърждение по имейл, обаждане по телефон или по друг недвусмислен начин;

„Потребител“ означава клиент или посетител на Онлайн магазина;

„Нов потребител“ означава регистриран потребител, IP адресът на който не е регистриран в базата данни на Сайта и има различен имейл адрес, домашен/служебен адрес и различен телефонен номер.

„Страни/те” означава Потребителя и Търговеца;

„Сайт/а“ означава платформата за онлайн търговия на детски стоки с адрес за достъп www.kidso.bg.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

2.1. С посещението си на сайта www.kidso.bg, Потребителят се съгласява с Общите условия на Платформата и заявява, че ги разбира напълно и приема тяхното пряко приложение при сключването на Договор за продажба с Търговеца.

2.2. Приемането на Общите условия може да се осъществи при регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка като гост на Сайта.

2.3. Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключването на Договор за продажба. Приемането се осъществява посредством маркирането на чек-бокс поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия на Онлайн магазин „КИДСО“. Посредством отбелязването на това поле, Потребителят извършва изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. Публикуваното от Търговеца в настоящия сайт има значението и обвързващата сила на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online).

2.5. Публикуването на всеки отделен артикул представлява отправяне на отделна оферта за сключване на договор за продажба от разстояние, съгласно настоящите Общи условия.

2.6. В случай че Потребителят реши да закупи някоя от предлаганите стоки, чрез избора на артикул, той отправя оферта за сключване на договор за покупка на стоки от разстояние.

За да се счита договорът за сключен, офертата следва да бъде приета от Продавача. Приемането на офертата се извършва посредством изпращане на потвърждение от Продавача до Потребителя за приетата Поръчка, което трябва да съдържа задължително:

- описание на артикула;

- номер на поръчка;

- номер на товарителница;

- информация за поръчката – адрес за доставка, посочено лице за контакт и страна по договора;

- начин на плащане;

- срок за доставка, съгласно избрания метод на доставка.

2.7. Онлайн-магазинът Kidso.bg си запазва правото да променя цените на продуктите по свое усмотрение, без да уведомява изрично потребителите за настъпилите промени. Политиката на ценообразуването е търговска тайна и като такава не подлежи на предоставяне на трети лица.

Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на Приемането на офертата от Продавача, не се отразява на сключения договор между страните.

2.8. Всички използвани имена, търговски марки (комбинирани, словни или фигуративни), както и лога на компании, са използвани правомерно и същите са защитени от ЗАПСП.

2.9. Търговецът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта. В случай на такава промяна, Търговецът ще публикува на Сайта изменената версия на Общите условия.

Общите условия могат да се противопоставят на Потребителя от момента, в който са публикувани на Сайта. За всеки сключен Договор за продажба чрез Онлайн платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му.

2.10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общите условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. След натискане на бутона „Поръчай“ (или друг бутон с подобен смисъл), Потребителят се съгласява да закупи стоката/стоките, намиращи се в количката, като това действие има правно обвързваща сила спрямо Търговеца. Договорът за покупко-продажба се счита сключен от момента на получаване на потвърждението за поръчката, отправено от Търговеца към Потребителя.

3.2. Търговецът има право да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

3.3. Поръчката може да бъде направена както от регистрирани Потребители на сайта, така и от гости на сайта, без валидно направена предварителна регистрация.

3.4. Данните, които регистрираните потребители предоставят, следва да бъдат посочени при поръчка и от нерегистрираните потребители.

3.5. Регистрираните потребители могат да правят поръчки през платформата и при индивидуални условия, използвайки промоционален код, предоставен от Търговеца, с който имат право на допълнителни отстъпки. Редът за предоставяне на подобен тип отстъпки и промоционални кодове се определя от Търговеца и представлява търговска тайна.

3.6. Индивидуалните условия могат да бъдат предоставяни на клиентите за целия асортимент от предлагани стоки или за отделни групи артикули.

3.7. Регистрацията на потребителски профил не се явява задължително условие за сключването на договор за покупка на стоки.

3.8. При поръчка на повече от един артикул от Потребителя, страните сключват отделен договор за всеки един от артикулите, независимо, че стоките са избрани с едно електронно заявление. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба за другите стоки. 

3.9. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

3.10. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай, че стоките, които са предмет на поръчката, направена валидно от Потребителя, не са налични или са с констатирани дефекти. В тези случаи Търговецът не дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба. При отказ от доставка, Търговецът уведомява потребителя своевременно по имейл или с телефонно обаждане.

3.11. Всички сключени договори се съхраняват от Търговеца в съответната информационна система, при съблюдаване на всички стандарти за сигурност и спазване на законовите изисквания. При изразено от Потребителя изрично желание, Търговецът предоставя в разумен срок съответния договор, както и всички приложения към него.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията на потребителски профил клиентът предоставя своите лични данни съгласно Политиката за поверителност на сайта www.kidso.bg.

4.2. Всички подадени данни служат само за администрирането на профила и ползването на функционалностите, с които той е свързан. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, предвидени в Политиката за поверителност.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Всички лични данни, които посетителите на Сайта предоставят, се обработват само и единствено за целите на сключването на договор за продажба на стоки от разстояние и доставката на поръчаните продукти, и се съхраняват съгласно Политиката за поверителност, която можете да намерите тук.

5.2. В случай, че Потребителят избере да ползва услугата „Информационен бюлетин“, то личните данни, които той предоставя ще бъдат обработвани на основание неговото съгласие, след изричното му и свободно предоставяне, посредством отбелязване на поле „Съгласен съм да бъда част от информационния бюлетин на Kidso.bg и съм запознат с Политиката за поверителност“.

6. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА САЙТА

6.1. Всички посетители на Магазина имат възможността да сключват договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, както и за доставката на избраните от тях артикули, посредством услугите на куриерски фирми, извършвани съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

6.2. Посетителите на Сайта могат:

- да разглеждат свободно стоките и асортимента, предлагани на Сайта;

- да създават потребителски профили;

- да правят поръчки без да имат потребителски профили;

- да сравняват характеристиките на отделните продукти;

- да се абонират за услугата „Информационен бюлетин”, предоставящ им информация за намаления и промоционални кампании на Търговеца;

- да се регистрират в блог секцията на Сайта и да публикуват въпроси и коментари в нея;

- да избират метод на плащане и поръчка.

7. ПОРЪЧКА НА СТОКИ


7.1. За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да индивидуализира стоката, посредством натискане на бутона „Купи“ (или друг бутон с подобен смисъл)

7.2. След като потребителят избере продуктите, които желае да закупи, то той следва да натисне бутона „количка за пазаруване“. Бутонът се намира в горния десен ъгъл на екрана и изобразява количка за пазаруване. 

7.3. Минималната стойност на поръчка на продукти от Сайта е 4,99 (четири лева и деветдесет и девет стотинки). За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да избере продукти на стойност равна или надвишаваща сумата от 4,99 лв. В тази сума не се включва стойността на доставката.

7.4. При отваряне на съответния прозорец, Потребителят следва да въведе данните, необходими за финализиране на поръчката. След финализиране на поръчката, Платформата генерира описание на параметрите на конкретната поръчка, която, след финално одобрение от Потребителя, бива изпратена до Търговеца.

7.5. След финализирането на поръчката, платформата генерира код за съответната поръчка, на база на който Търговецът в последствие приема или отхвърля предложението за сключване на договор.

7.6. При успешно финализиране на поръчка, потребителят получава потвърждение чрез имейл на посочения от него адрес, съдържащ информация за поръчаните стоки, номер на поръчката и на товарителница, както и другите данни, необходими за изпълнение на поръчката.

7.7 .В случай на необходимост или при неясноти, представител на Търговеца може да се свърже с Потребителя, посредством посочените данни за контакт.

7.8. Ако поръчаната стока не е в наличност, представител на Търговеца следва да уведоми своевременно Потребителя. В случай, че Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока при същите или сходни условия, поръчката се счита анулирана.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в настоящите Общи условия за контакт с Търговеца. 

8.2. Правото на отказ се счита за валидно упражнено тогава, когато е направено посредством изпращането на формуляр (Приложение 1) в 14-дневен срок от получаване на стоката или по друг недвусмислен начин е изразил изричното си желание да се откаже от договора, посочвайки информацията, изброена в т.7.4.

8.3. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави информация за: 

- номера на направената поръчка; 

- телефонния номер и имена за индивидуализацията на Потребителя, посочени в поръчката, ако е направена като гост или съответно потребителското име, ако е регистриран в сайта; 

- стойността на поръчката.

8.4. Всеки потребител може да върне закупената стока в указания срок от 30 дни, ако не е нарушил нейния търговски вид и цялост, липсват следи от удар или одраскване, опаковката е запазена и няма видими следи от износване или употреба

Няма право на връщане за бельо, хранителните, козметичните и санитарни продукти като добавки, пелени, мокри кърпички, продукти за интимна женска хигиена, и други продукти, които, губят свойствата и ефективността си след разопаковане.

8.5. В случай на упражняване правото на отказ, Търговецът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаването на отказа.

8.6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, заплатени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно настоящия член 8 на Общите условия.

8.7. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за Потребителя.

В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането. 

Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, по банкова сметка, посочена от Потребителя. В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, както и чрез някоя платежна система, разрешена за ползване, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.

8.8. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

8.9. Потребителят има право да получи следната информация, преди да сключи договор за покупка на стока от разстояние:

- Името и адреса на Търговеца;

- Основните характеристики на стоките, посочени в продуктовите описания;

- Цената на стоките, с включени всички данъци и такси;

- Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

- Начина на плащане, доставка и изпълнение на Договора;

- Правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно настоящите Общи условия;

- Периодът, за който направеното предложение или цена остават в сила. Ако предложението в Онлайн магазина е до изчерпване на количествата, то същото ще бъде упоменато изрично.


9. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ


9.1. Потребителят следва внимателно да прегледа всяка получена стока, след отварянето на пратката, за всякакви повреди или нарушения в опаковката или продукта, които биха могли да са настъпили при транспортирането.

9.2. В случай че установи повреди, Потребителят следва да попълни бланково уведомление, предоставено от куриера.

В срок от три работни дни от получаването на същото, представител на Търговеца е длъжен да свърже с Потребителя относно възможностите за разрешаване на проблема.


1
0. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ


10.1. В случай че бъде открито несъответствие между поръчаната и доставената стока, установено при първоначалния преглед, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. Такова несъответствие може да бъде резултат на някоя от следните причини:

- повреда при транспортиране;

- производствени дефекти;

- явни липси на елементи от стоката;

- изпращане на грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с поръчания размер или цвят.

10.2. В случая по чл. 10.1., Потребителят може да избира между:

- възстановяване на заплатената сума в пълен или частичен размер, съответстващ на дефекта;

- замяна на стоката с такава, съответстваща на поръчаната;

- безплатно извършване на ремонт, ако дефектът на стоката позволява такъв и стойността на същия не надвишава стойността на поръчаната стока.

10.3. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от 14 дни от установяване на дефекта.

10.4. Рекламацията следва да се предяви на имейл [email protected]

Връщането на стоката при рекламация, с изключение на случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

- запазен добър търговски вид, оригинална опаковка и етикет;

- липса на повреди, причинени от неправилна употреба;

- представяне на документ за направеното плащане при покупката на стоката.

10.5. При замяна на стоката, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Потребителя, освен в случай, че замяната се е наложила по вина на Търговеца.

 Такава вина е налице в случай на изпращане на стока, при която има несъответствие във външния вид и дефектът не е производствен или настъпил при транспортирането на правилната стока.


11. ГАРАНЦИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


11.1. Законова гаранция – законовата гаранция представлява задължението на продавача да гарантира съответствието на продадената вещ с предмета на договора за продажба за срок от 2 години. 

11.2. Всички продукти, закупени от платформата, се доставят с надлежно попълнена гаранционна карта и предоставена търговска гаранция от производителя за срок от 2 години. Търговската гаранция започва да тече от получаването на стоката, като същата важи само при спазване на инструкциите за експлоатация на съответната стока.

11.3. Преди Потребителят да пристъпи към експлоатация на конкретната стока, следва внимателно да прочете указанията за експлоатация.

11.4. В случай на повреда, попадаща в обхвата на гаранционното покритие, Потребителят следва да се свърже с Търговеца посредством посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, като следва да са спазени кумулативно следните гаранционни условия:

- предоставяне на продукта в оригиналната му опаковка, заедно с попълнена в цялост гаранционна карта;

- предоставяне на фактура и/или касова бележка;

- писмено описание на дефекта и обстоятелствата, при които е открит;

- адрес и телефон за обратна връзка.

11.5. Търговецът следва да даде отговор на Потребителя в срок от 14 дни относно правото му на гаранционно обслужване. В случай че има право на такова, то срокът за отстраняване на дефектите е 30 дни от предоставяне на повредената стока, съгласно гореописаните условия.

12. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

12.1. Рискът от повреди, които са настъпили вследствие на неправилната употреба, монтаж, съхранение, експлоатация, транспорт или нерегламентирано отстраняване на дефекти на продукта, е изцяло за Потребителя. Гаранцията не важи при неспазване от страна на Потребителя на указанията за сглобяване, монтаж или експлоатация на съответния продукт.

13.  ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Доставката на всички продукти, закупени чрез Онлайн магазина, се извършва с експресна услуга на куриерска фирма „Спиди“ АД. Срокът за доставка на стоката емежду един или три работни дни.

 В периоди на промоции, големи намаления или необичайна натовареност, е възможно доставката да отнеме до 10 работни дни, като Търговецът не носи отговорност за забавянето.

13.2. Стоки, поръчани до 13:00 ч. в работен ден, се обработват и предават за изпращане в рамките на същия работен ден и се доставят в рамките на 24 часа.

Стоки, поръчани след 13:00 ч. в работен ден, през почивен ден или на празник, се обработват в първия следващ работен ден.

13.3. Потребителят може да избере доставка до посочен от него адрес или до офис на куриерска фирма „Спиди“ АД.

13.4. При желание на Потребителя за промяна параметрите на доставката (други срокове за доставка, избор на фиксиран час, експресна доставка, отложена дата или друго специално условия), той може да заяви това на телефон: 0700 12 342

13.5. Посочените срокове за доставка в настоящите Общи условия не важат за всички населени места в Република България, като същите са обвързани със сроковете за доставка на куриерска фирма „Спиди“ АД.

13.6. При непълен, неточен или неистински адрес, или предоставени неверни данни за контакт с Потребителя, Търговецът не носи отговорност за забавените или недоставени пратки. 

13.7. Ако при поръчка на дадена стока, Потребителят избере да ползва услугата „доставка до офис“, предлагана от Спиди, то Потребителят следва да бъде уведомен относно пристигането на стоката посредством СМС, имейл или друг начин, използван от съответния Доставчик, съгласно неговите Общите условия.

13.8. Потребителят, получил при успешната регистрация на поръчката номер на товарителница, следва да се информира дали пратката е пристигнала в избрания офис на куриер, преди да отидете до него.

14. ЦЕНА НА ДОСТАВКА

14.1. Цената на доставка на стоки, извън посочените по-долу категории, стойността на която е до 48.99 лв. включително, е 4.99 лв. за всяка поръчка.

14.2. Доставката на поръчки на стойност над 49 лв. и на продукти с тегло до 30 кг., е безплатна.  

14.3. Поръчки от категориите: детско обзавеждане, детски велосипеди и триколки, детски колички и столчета, както и други обемни и/или тежки предмети, теглото на които е над 30 кг. , се таксуват както следва:

От 30 до 50 кг.   – 20 лева;

Над 50 кг.           – 40 лева; 

15. ОТСТЪПКИ

15.1. Потребителят има право да се възползва от отстъпки при обявени промоционални кампании от търговеца.  Отстъпките са валидни само за периода на кампанията или до изчерпване на наличностите;

15.2. Потребителят има право на еднократна отстъпка в размер на 15% при първоначална регистрация при условията на точка 4 РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ и точка 5 ЛИЧНИ ДАННИ от настоящия договор.

15.3. Потребителят има право на отстъпки с „промо код“ получен допълнително от други промоционални кампании или рекламни дейности.  Отстъпки с „промо код“ са валидни само за периода посочен на носителя, с който е предоставен промо кода и за категориите посочени там.

15.3. Потребителят има право на отстъпки, при постигане на определени обеми (суми) на еднократна покупка, а именно:

При покупки от 300 до 500 лева с ДДС – отстъпка 3 %;

При покупки от 501 до 750 лева с ДДС – отстъпка 5 %;

При покупки от 751 до 1000 лева с ДДС – отстъпка 7 %;

При покупки от 1001 до 1500 лева с ДДС – отстъпка 9 %;

При покупки над 1501 лева с ДДС – отстъпка 11 %;

15.4. Отстъпките по членове 15.1., 15.2. и 15.3. не важат за продукти от категории Бебешки храни, Пелени и козметика и Електроника, освен ако не е упоменато изрично друго.

15.5. Отстъпките по членове 15.1., 15.2. и 15.3. не могат да се прилагат едновременно или да се комбинират.  В случай на валидни две отстъпки по едно и също време се прилага по-високата.

16. HAЧИН НA ПЛAЩAНE

16.1. B Онлaйн-мaгaзина Потребителят може да плати посредством:

нaлoжeн плaтeж при доставка – директно на куриера или чpeз Πoщeнcĸи пapичeн пpeвoд (ΠΠΠ);

- онлайн плащане с ĸpeдитнa или дeбитнa ĸapтa ( Maestro, Borica, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub и Discover), посредством Виртуални ПОС терминални устройства;

Бaнĸoвa cмeтĸa: BG80PIRB91701606547581

-  Pay Pal

16.2. Ако плащането постъпва от чужбина, всички банкови комисионни са за сметка на Потребителя. Ако Потребителят е избрал да плати с банков превод, всички срокове за доставка започват да текат от заверяването на банковата сметка на Търговеца. 

16.3. В случай на упражняване правото на връщане на стока, съгласно т. 8.4 от настоящите Общи условия, то сумата, заплатена посредством ПОС терминалните устройства ще бъде възстановена по банковата сметка на платеца, от която е постъпило плащането.

17. ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

17.1. Дейността на Търговеца попада в обхвата на Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник - Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: [email protected] Пълен списък с органите за алтернативно решаване на спорове (АРС) може да откриете на следния адрес  

18. СПОРОВЕ

18.1. Всички спорове, които могат да възникнат между Потребителите на Сайта и Търговеца, отнасящи се до предмета на дейност на магазина, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването и недействителността, изпълнението или прекратяването на договора за покупка на стоки от разстояние, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на добра воля, посредством посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния съд по седалище на търговеца. 

18.2. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България и всички спорове, възникнали във връзка с тези Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София. 

19. САЛВАТОРНА КЛАУЗА

19.1. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

19.2. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители от 19-ти ноември 2018 г.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

„Всичко за децата” ЕООД, ЕИК 205262784, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ул. „Елов дол“ № 1, представлявано от Управителя Петър Димитров

Банкова сметка:BG80PIRB91701606547581

Приложение № 1 към Общите условия - Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „Всичко за децата” ЕООД

ЕИК 205262784, 

седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ул. „Елов дол“ № 1

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Продуктът е добавен към желани продукти